Общи условия

ЗА ПРЕДЛАГАНИ ТУРОПЕРАТОРСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТСКИ ПАКЕТНИ, ОСНОВНИ И СЪПЪТСТВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ РАБОТА С КЛИЕНТИ НА „ХОТЕЛТВ” ООД

 

      Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между „ХОТЕЛТВ” ООД, ЕИК 204530165, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, ул. „Янтра“ №12, ет. 1, притежаващо Удостоверение за регистрация №РК-01-77-29 на Министерството на туризма на Репеблика България за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност, и потребителите на Интернет страницата (уеб сайта) http://newwave.bg/(собственост на „ХОТЕЛТВ” ООД) във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения между страните.

    Моля внимателно прочетете условията за ползването и достъпа до уеб сайта http://newwave.bg/. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не ползвайте уеб сайта http://newwave.bg/.
   При регистрация на потребителски профил в информационната система на http://newwave.bg/потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия.

ДЕФИНИЦИИ НА ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Потребител/посетител/турист – всяко лице, ползващо услугите на „ХОТЕЛТВ” ООД според настоящите Общи условия;

Уебстраница – обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Система/платформа – взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел;

Потребителско име – избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с ХОТЕЛТВ. Алтернативно Потребителското име може да бъде заменено и от посочената от потребителя електронна поща или придобития от потребителя персонален идентификационен номер в системата.

Парола – код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име / електронна поща или персонален номер / индивидуализира потребителя , служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителският профил – обособена част от уебстраницата http://newwave.bg/, съдържаща информация за потребителя, изисквана от „ХОТЕЛТВ” ООД, предоставена от потребителя при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана  единствено и само съгласно Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (емайл/персонален номер) и парола. Клиентският профил осигурява на Клиента възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за услуги с възможност за отказ от получаване на оферти, информационен бюлетин и др. под.

Цена – обявената за всяка услуга/визуализирана оферта цена на услуга в български лева, включваща данък добавена стойност, когато ЗДДС го изисква;

Ваучер е документ под отчет, който потребителите получават в електронен вид, който удостоверява, че потребителят е заплатил услуга/и.

Доставчик– физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя услугата, предмет на публикувана оферта;

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията, условията във връзка с използването на системата на „ХОТЕЛТВ” ООД, поместена на тази уебстраница, във връзка с предоставянето на определени туристически услуги, както и урежда правила за работа на „ХОТЕЛТВ” ООД с клиенти/потребители, както в качеството му на Туроператор, така и в качеството на Туристически агент.
1.2. „ХОТЕЛТВ” ООД, в качеството си на Туроператор публикува всички свои и/или партньорски туристически и/или пътнически предложения в електронната си информационна платформа, с водещи условия, права и задължения съгласно настоящите общи условия. „ХОТЕЛТВ” ООД предоставя офертите си и чрез брошури, каталози и други информационни материали, както намери за добре.
1.3. „ХОТЕЛТВ” ООД е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. „ХОТЕЛТВ” ООД може да променя условията в офертата по изключение, когато интересите на потребителите налагат това. Промените ще бъдат отразявани на тази уебстраница.
1.4. Чрез достъпа си и използването на тази уебстраница по какъвто и да е начин, Потребителите изразяват своето съгласие, че приемат Общите условия и между тях и „ХОТЕЛТВ” ООД възникват договорни отношения.
Поради това „ХОТЕЛТВ” ООД препоръчва внимателно прочитането на настоящите общи условия. В случай на несъгласие с тях, Потребителят следва да преустанови незабавно използването на уебстраницата и услугите, предлагани от системата на „ХОТЕЛТВ” ООД.
1.5. За избягване на всякакви съмнения „ХОТЕЛТВ” ООД декларира, а потребителите се съгласяват, че с настоящите Общи условия се уреждат отношенията по резервирането и закупуването на туристически услуги. Условията за превоз, включително, но не само, глоба за промяна на резервацията, позволен багаж, анулиране на билет и др. под., както и условията за ползване на съответната Туристическа услуга, се урежда съответно от специфичните условия на тарифата на съответния превозвач или доставчик на Туристическата услуга, поради което приемането ѝ от Потребителя е задължително условие за закупуването на самолетен билет, хотелска резервация или друга Туристическа услуга.
1.6. Тази уебстраница може да съдържа линкове към други уебстраници. Настоящите общи условия не се прилагат за тези уеб-страници и поради това „ХОТЕЛТВ” ООД съветва когато Потребителите използват тези уебстраници, да се запознаят с техните общи условия.

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
2.1. „ХОТЕЛТВ” ООД предоставя за ползване на потребителите интернет-базирана информационна платформа за онлайн пазаруване чрез тази интернет страница, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
2.2. „ХОТЕЛТВ” ООД осъществява контакта с потребителите, както и предоставя такъв между тях и доставчици на определени услуги за сключване на договор за закупуване на услуги и предварително плащане на договорената цена.
2.3. Договорът с потребителите, както и между тях и доставчиците се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определен брой договори и др.) или срок.
2.4. При регистрацията в http://newwave.bg/потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 от Закона за електронния документ и електронния подпис писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора са обвързани от тях.
2.5. При регистрация на потребителски профил в информационната система на http://newwave.bg/потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.
2.6. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия.

3. ОТГОВОРНОСТ.
3.1. „ХОТЕЛТВ” ООД не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се на тази уебстраница. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната услуга.
3.2. При допуснати технически грешки в съдържанието на определен договор, валидно сключените договори обвързват страните по тях, освен ако съответният доставчик или „ХОТЕЛТВ” ООД не ги унищожи по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито доставчикът, нито „ХОТЕЛТВ” ООД ще дължат обезщетение на потребителите/клиентите.
3.3. „ХОТЕЛТВ” ООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до http://newwave.bg/и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.
3.4. „ХОТЕЛТВ” ООД си запазва правото да спира интернет страницата http://newwave.bg/ по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
3.5. „ХОТЕЛТВ” ООД не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на http://newwave.bg/хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
3.6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на http://newwave.bg/, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на  „ХОТЕЛТВ” ООД и/или доставчика и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
3.7.  „ХОТЕЛТВ” ООД може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.
3.8.  „ХОТЕЛТВ” ООД единствено и само поддържа интернет базирана информационна система, намираща се на http://newwave.bg/, като не носи отговорност при следните случаи:

 •  за всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на причинените умишлено или при груба небрежност;
 •  за вреди, причинени от неправомерно поведение на трети лица, рекламиращи чрез интернет сайта, собственост на  „ХОТЕЛТВ” ООД или трети лица, подизпълнители в сайта http://newwave.bg/;
 •  за вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки (линкове), банери, поставени на страницата http://newwave.bg/;
 •  ако трето лице – приносител на ваучера е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на потребителя;
 •  за вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпа до http://newwave.bg/, независещи от  „ХОТЕЛТВ” ООД;
 •  за нарушаване на авторските и сродни права чрез поставяне на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, рекламиращи чрез http://newwave.bg/;
 •  за вреди, настъпили в резултат на извършени злонамерени действия, по смисъла на настоящите Общи условия, от страна на други потребители на http://newwave.bg/.
 •  потребителското име, което използва потребителят, му дава само и единствено правото да ползва съответния потребителски профил в рамките на информационната система на http://newwave.bg/. Когато потребителят промени потребителското си име,  „ХОТЕЛТВ” ООД не извършва проверка и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, както и ако то засяга имуществени и неимуществени права на трети лица като право на име, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

3.9. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:

 •  да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
 •  да не се намесва в правилното функциониране на системата;
 •  да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно http://newwave.bg/ за всеки случай на извършено или открито нарушение;
 •  да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 •  да не извършва недобросъвестни действия по смисъла на настоящите Общи условия;
 •  потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на http://newwave.bg/, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на http://newwave.bg/, без изричното разрешение на  „ХОТЕЛТВ” ООД.

3.10. Платформата на тази уебстраница може да се използва само от лица, които са навършили 18 години и не са поставени под пълно или ограничено запрещение. Потребителят потвърждава, че е дееспособен и съгласно действащото българско законодателство не са налице пречки да поема договорни задължения.
3.11. Потребителят носи пълна финансова отговорност за използването на системата на „ХОТЕЛТВ” ООД, и разходите произтичащи от резервирането и закупуването на предлаганите на уебстраницата услуги.
3.12. Потребителят се задължава, да ползва системата по начин, съответстващ на Общите условия, общите условия на доставчика на Туристическата услугата и действащото законодателство в Република България, както и да избягва каквито и да било противозаконни действия. Ако в резултат на използването на системата или използването на услугите се причинят вреди на „ХОТЕЛТВ” ООД, служители, доставчици и/или партньори на „ХОТЕЛТВ” ООД, отговорността за поправянето им е за сметка на Потребителя.
3.13. Потребителят се задължава да въвежда точна и вярна лична информация. Потребителят няма право да прави резервация/и под фалшиво или чуждо име и да извършва плащанията за която и да било услуга с фалшива или чужда кредитна карта, без съгласие на собственика на кредитната карта, да спира оторизирани от него плащания с кредитна карта по вече закупени от него услуги, за които „ХОТЕЛТВ” ООД е издал съответните билети и/или ваучери, да представя неистински или с невярно съдържание платежни нареждания за извършен банков превод, както и всякакви други действия, с които въвежда „ХОТЕЛТВ” ООД в заблуждение, че е заплатил резервираните от него, самолетни билети и/или други Туристически услуги. Хотелски резервации или други резервации не могат да се заплащат с чужда кредитна карта, независимо от съгласието на собственика на картата. За установени такива действия, или подозрения за извършване на действия, забранени от действащото законодателство, „ХОТЕЛТВ” ООД незабавно ще сезира компетентните органи и ще предприеме съответни съдебни действия.
3.14. Потребителят носи пълна отговорност за посочените от него данни в системата на „ХОТЕЛТВ” ООД, включително, но не само, начална и крайна дата на пътуването, начална и крайна дата на застраховката, дата на настаняване и напускане на хотел, избор на хотел, вид застраховка, дестинации, превозвач, цена, данни за пътниците и платеца, съгласието си с условията на тарифата, съгласието си с общите условия на доставчика и т.н.
3.15. Потребителят следва да се информира относно визовите изисквания за съответната държава, за която закупува услуга, и да си набави всички необходими визи и документи за безпроблемното си пътуване.
„ХОТЕЛТВ” ООД не носи отговорност, в случай че на Потребителят му е отказано достъп до държава/населено място, пътуване и/или ползване на други Туристически услуги поради липса на валиден паспорт, лична карта, виза или каквито и да било други документи и причини, съобразно българското законодателство или законодателството на съответната държава.
3.16. За случаи на резервиран полет Потребителят следва да провери най-късно 72 часа преди резервирания полет дали авиопревозвачът не е променил първоначално обявения час на полета или друга част от маршрута.
3.17. „ХОТЕЛТВ” ООД съветва потребителите да се запознаят с политическата обстановка в държавата, която посещават, и ги информира, че не носи отговорност в случай на безредици, стачки, военни действия и др. подобни обстоятелства в съответната държава, от които биха произтекли вреди за Потребителя.
3.18. Потребителят няма право да изменя, разпространява, предава, излага на показ, извършва, възпроизвежда, публикува, лицензира, както и да създава производни продукти, да предава, продава или препродава каквито и да било информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от тази уебстраница. В случай на констатирани нарушения „ХОТЕЛТВ” ООД ще предприеме предвидените в действащото законодателство мерки за защита на правата и интересите си.
3.19. „ХОТЕЛТВ” ООД предупреждава, че при ползването на системата на „ХОТЕЛТВ” ООД, рискът от незавършена резервация е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита резервация, при която са изпълнени всички стъпки, посочени в нея за съответната услуга и системата е генерирала резервационен код. След приключване на резервацията Потребителят получава електронно съобщение с резервационен код и инструкции.
3.20. „ХОТЕЛТВ” ООД не гарантира, че ползването на системата ще протича без смущения, прекъсвания или невъзможност за връзка. „ХОТЕЛТВ” ООД не гарантира, че след получаване на резултат от търсенето, в системата на „ХОТЕЛТВ” ООД няма да се появят оферти, различни от намерените по-рано в системата. Това е възможно, поради настъпване на промени в цените на търсените услуги за периода между двете търсения в системата, или системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки. За валидно се счита търсенето, направено последно.
3.21. „ХОТЕЛТВ” ООД не гарантира, че след резервирането на самолетен билет, хотел или друга услуга, няма да се появят в системата на „ХОТЕЛТВ” ООД цени, които да са по-ниски от цената, на която потребителят вече е резервирал съответната услуга. Това не означава, че цената, на която е резервирана съответната услуга ще бъде намалена. Валидна е цената, на която потребителят е направил съответната резервация.

4. УСЛОВИЯ КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ.
4.1. За да бъде закупен Ваучер, се изисква активен профил в системата на сайта и парола. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на http://newwave.bg/през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.
4.2. Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото потребителят се задължавате да уведомява http://newwave.bg/ незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.
4.3. С поръчката и плащането на цената Потребителят сключва договор с „ХОТЕЛТВ” ООД или доставчик за покупка на определена услуга по ваучер. Когато „ХОТЕЛТВ” ООД е само представител и не е страна по този договор, полученият Ваучер се издава от трето лице и то отговаря за изпълнението на договора си с потребителя.
4.4. При закупуване на Ваучер потребителят има възможност да заплати посредством извършване на плащане чрез един от изчерпателно изброените в сайта начини.
4.5. След изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, клиентите ще бъдат автоматично пренасочени към съответните платежни страници.
4.6.  „ХОТЕЛТВ” ООД обработва заявката за плащане, а Потребителят получава ваучер за използване на офертата в профила си в http://newwave.bg/, но след постъпило вече плащане в сметката на „ХОТЕЛТВ” ООД.
4.7. Ако по някаква причина дадена оферта не се осъществи поради причини, за които потребителят не отговаря, то същият получава обратно платената сума.


5. УСЛУГИ НА ТУРОПЕРАТОРА
5.1. Предлаганите от „ХОТЕЛТВ” ООД като туроператор и туристически агент, чрез портала и/или на място туристически услуги са, без изброяването да е изчерпателно:

 •  eкскурзии и почивки с автобус и/или със самолет;
 •  хотелски резервации;
 •  транспортни услуги;
 •  съпътстващи туристически услуги;

5.2. Потребител може да закупи избраната от него туристическа услуга, чрез интернет портала, находящ се на адрес http://newwave.bg/.
5.3. Туристически Ваучер

 •  туристическият ваучер се издава за вътрешен, входящ и изходящ туризъм, като същият ще се издава като електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
 •  туристическият ваучер се издава на туриста, когато се предоставя основна и/или допълнителна туристическа услуга, както и предоставяне на всички необходими данни от туриста касаещи туристическата услуга, но винаги след сключване на договора по чл. 82, ал. 1. от ЗТ, който договор се счита за сключен като електронен документ чрез средствата на информационната платформа, с потвърждение и съгласие чрез извършване на дължимото от туриста плащане.
 •  в случай на онлайн резервация електронен туристически ваучер се издава автоматично от системата на туроператора след успешно приемане на условията на туроператора по конкретната оферта, плащане и предоставяне на всички необходими и изискани данни касаещи туристическата услуга, като след кумулативно изпълнение на горните, ваучерът се изпраща на адрес на електронната поща, посочен от клиента.
 •  за получаването на електронния туристически ваучер туристът или туристическият агент е необходимо да потвърди получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в електронната му пощенска кутия, чрез активиране на изпратения линк в електронната поща, използвана за регистрация в системата и/или закупуване на туристическата услуга.

5.4. За да са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието на електронния туристически ваучер, туроператорът - издател на ваучера, създава подходяща защита на файла срещу промени.

6 . ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ.
6.1. Общи условия – хотелско настаняване, направено чрез „ХОТЕЛТВ” ООД.

 •  записването за ползване на туристическа услуга-хотелско настаняване се извършва чрез информационната платформа на http://newwave.bg/. Направената от клиент/потребител резервация има валидност и обвързваща функция само след съгласие с настоящите общи условия и условията на туристическата услуга и извършване на дължимото от туриста първо плащане.
 •  „ХОТЕЛТВ” ООД предоставя оферта с посочена крайна цена и описание какво е включено в нея. Резервацията се прави след плащане на капаро в предвидения размер или пълната сума, по банков път по посочена банкова сметка или чрез система за електронни разплащания. Разходите по плащане от потребителя към туроператора са за сметка на потребителя. В случай на плащане във валута, различна от български лев, важи обменният валутен курс, валиден към момента на плащането на съответната трансферираща финансова институция.
 •  Във всички случаи на плащане, било то чрез централизирани, уеб-базирани системи за разплащания, по банков път или на каса чрез платежни услуги (Изипей, иПей и др.), резервацията има сила от момента на заверяване на сметката на „ХОТЕЛТВ” ООД като туроператор или туристически агент с платената сума, като през периода на обработка на плащането от гореописаните до периода на заверяване на сметката, „ХОТЕЛТВ” ООД не носи отговорност в случай на изчерпване на свободните места за избраната туристическа услуга.
 •  В случай на изчерпване на свободните места по заявените туристически услуги през периода на обработка на плащането до заверяване на банковата сметка, „ХОТЕЛТВ” ООД ще завери профила на клиента с платената сума, като същият може да я използва за закупуването на други предлагани услуги или да заяви възстановяването и.
 •  В случай, че е платено капаро, остатъкът трябва да бъде заплатен в срок, посочен в резервацията. Ако остатъкът не бъде заплатен в този срок, резервацията се счита за анулирана и потребителят губи платеното капаро.
 •  След заплащане (частично или пълно) на съответната резервация (туристическа услуга), тя е обвързваща за страните. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията.
 •  Извършването на резервация в рамките на 7 календарни дни преди планираната дата за туристическата услуга, е възможна само при наличие на свободни места, като в този случай потребителят следва с резервацията да заплати пълната стойност на резервираната туристическа услуга, за да се счита тя за обвързваща страните.
 •  Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в настоящите общи условия, както и изрично във всяка резервация. Същите са съобразени със законовата уредба, политиката на предоставящия туристическата услуга и „ХОТЕЛТВ” ООД.
 •  В случай на анулация на резервация, същата следва трябва да бъде направена в писмен вид в офис на „ХОТЕЛТВ” ООД.
 •  Крайната цена на резервацията, нейните допълнителни условия, включени пакети и др. ще са посочени изрично във всяка една оферта поотделно.
 •  В случаи на специални изисквания, извън оферираните от „ХОТЕЛТВ” ООД, те ще се потвърждават при възможност от подсигуряване на място от съответния доставчик/изпълнител на услугата. Ако тези допълнителни изисквания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място от потребителя.
 •  Категоризацията на туристическите обекти за настаняване, са съгласно законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, са предоставени от самите хотели.
 •  „ХОТЕЛТВ” ООД не носи отговорност, за загуби на туристите/потребителите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея, извън посочените изрично права за отказ и/или анулация на резервация.
 •  Туроператорът не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява туристите, независимо от това, че поради техни действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.
 •  На осонвание Чл. 124(2) и Чл.125(2) от ЗЗП, Клиентът/Потребител (туристът) има право да предяви рекламация в срок до 14 (четиринадесет) дни от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията се подава устно или писмено, като при предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Документите трябва да са редовно връчени на „ХОТЕЛТВ” ООД. При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.
За рекламации на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване от външни доставчици на услуги, „ХОТЕЛТВ” ООД не носи отговорност. „ХОТЕЛТВ” ООД се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни, считано от депозиране на рекламацията.

6.2. Общи условия – хотелско настаняване, направено чрез „ХОТЕЛТВ” ООД, в качеството му на туроператор и туристически агент.

 •  Записването за ползване на туристическа услуга-хотелско настаняване се извършва чрез информационната система на http://newwave.bg/. Направената от клиент/потребител резервация има валидност и обвързваща функция само след съгласие с настоящите общи условия, плащане и издаване на ваучер.
 •  Ваучерът се издава от името на доставчика/организатора на туристическата услуга или от „ХОТЕЛТВ” ООД.
 •  Потребитулят/Туристът има право в срок до 20 дни преди датата на пътуването/настаняването да прехвърля правата и задълженията си по резервацията на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и всички такси по прехвърлянето. Третото лице декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията приети от Потребителя както и че е запознато с информацията за пътуването/офертата преди приемането на прехвърлянето.
 •  Потребитулят/Туристът има право в срок до 20 дни преди датата на пътуването/настаняванеот да извърши промяна на лични данни по резервацията си, като заплати таксата по прехвърлянето в размер на 30 лева за всяка промяна, ако е допустимо и не е упоменато друго.

7. ЕКСКУРЗИИ И ПОЧИВКИ.
7.1. Общи условия – екскурзии и почивки, направени с „ХОТЕЛТВ” ООД.
Условия и необходими документи.

 •  По програмите, които включват страни извън Европейския Съюз, всички клиенти/потребители (туристи) следва да имат валиден задграничен паспорт със срок на валидност минимум 6 месеца след датата на връщане от екскурзията или почивкта.
 •  По програмите, които включват само страни членки на Европейския Съюз, всички клиенти/потребители (туристи) следва да имат валидна лична карта със срок на валидност след датата на връщане от от екскурзията или почивкта.
 •  По всички програми, деца под 18 г. следва да имат валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност след датата на връщане от пътуването.
 •  За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимия документ за самоличност, е необходима и нотариално заверена декларация на български и Английски език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. При необходимост и по усмотрение на компетентните органи, може да се наложи да се представят и копия, поради което следва такива да се носят по време на програмата.
 • При необходимост и по усмотрение на компетентните органи, може да се наложи да се представят и оригинал и копие/я на акт за раждане, поради което следва такива да се носят по време на програмата.
 •  Препоръчително за програмите в Европейския Съюз - Европейска здравна карта.
 •  При необходимост спрямо държавата – Виза.
 •  Всички други документи, съгласно условията на съответната оферта.
 •  Потребитулят/Туристът има право в срок до 20 дни преди датата на пътуването/настаняването да прехвърля правата и задълженията си по резервацията на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и всички такси по прехвърлянето. Третото лице декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията приети от Потребителя както и че е запознато с информацията за пътуването/офертата преди приемането на прехвърлянето.

8. РЕЗЕРВАЦИЯ, СРОК.
8.1. Сроковете за резервация са в зависимост от съответната програма, като в общия случай срокът за записване е считано от датата на публикуване на офертата в информационната платформа, до седем дни преди датата на заминаване (ако има свободни места и спецификата на програмата позволява това).
8.2. За сключване на договор, е необходимо представянето на необходимите съгласно настоящите общи условия и спецификата на програмата данни и документи на всеки трист/потребител, както и да се заплати според срока/срокове депозит или пълната стойност на пътуването.
8.3. При наличие на свободни места и възможности спрямо програмата записване се извършва и след посочените срокове.

9. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
9.1. Плащането на цената може да се извърши еднократно или разсрочено, по банков път или с кредитна/дебитна карта, онлайн чрез информационната платформа на „ХОТЕЛТВ” ООД, както и на касите на съответните платежни институции обявени в информационната платформа в рамките на 24 часа след направената заявка за хотелско настаняване и до 20 минути за самолетен билет. Незаплатени резервации за хотелско настаняване в рамките на 24 часа и незаплатени самолетни билети в рамките на 20 минути автоматично се анулират. Всички възможни методи за плащане са посочени на http://newwave.bg/ като „ХОТЕЛТВ” ООД си запазва правото да променя избраните методи и възможности за извършване на плащания. Валидните за всеки потребител методи за плащане са тези, посочени към момента на резервиране/закупуване на съответна услуга.
9.2. Възможностите за разсрочено плащане са посочени подробно за всяка оферта/програма отделно.
9.3. Плащането на цената на съответната услуга се счита и за потвърждаване на всички данни въведени или дадени от Потребителя, включително, но не само, имена, дестинация, период на пътуване и др., както и на настоящите Общи условия, условията на тарифата и/или Общите условия на доставчика на съответната Туристическа услуга.
9.4. Плащането се смята за извършено след като дължимата сума постъпи по сметка на „ХОТЕЛТВ” ООД и/или сметка на съответната авиокомпания и/или доставчик на услуга. В случай че плащането по кредитна и/или дебитна карта е спряно от картодържателя и постъпилата сума по сметка на „ХОТЕЛТВ” ООД и/или сметка на съответната авиокомпания и/или доставчик на услугата е изтеглена, то се счита, че потребителят не е заплатил цената на съответния самолетен билет, хотелска резервация или друга услуга.
9.5. В случай, че потребителят след като е предоставил данни на кредитна или дебитна карта е спрял плащанията по нея и „ХОТЕЛТВ” ООД и/или авиокомпанията или друг партньор/доставчик на „ХОТЕЛТВ” ООД не са получили дължимата сума, Потребителят дължи на „ХОТЕЛТВ” ООД неустойка в размер на дължимата сума, като „ХОТЕЛТВ” ООД ще уведоми незабавно и компетентните органи.

БАНКОВА СМЕТКА НА „ХОТЕЛТВ” ООД
IBAN: BG94FINV91501017315131

9.7 ЗАКУПУВАНЕ НА САМОЛЕТЕН БИЛЕТ може да се извърши единствено с директно плащане до 20 мин. след заявката с кредитна/дебитна карта онлайн или чрез плащане през микросметка в ePay.bg или чрез плащане на каса в офис на Ню Уейв Холидейз.
9.6. Начини на плащане чрез ePay.bg:

 •  Плащане с банкова карта, регистрирана в ePay.bg, или с микросметка. За да завършите плащане е необходимо да въведете парола и потребителско име за вход в системата ePay.bg, да изберете платежния инструмент, с който желаете да платите, и да потвърдите с парола. След плащане или отказ ще се извърши препратка към уеб сайта на Търговеца.
 •  Директно плащане с дебитна/кредитна. Необходимо е да въведете: номер на карта, дата на валидност и CVC код от гърба на картата и да потвърдите. След плащане или отказ ще се извърши препратка към уеб сайта на Търговеца.
 •  В брой, в офис на Easypay. На платежната страница трябва да изберете метод „В брой на каса“. Моля запишете своя код за плащане и посетете удобна за вас каса http://easypay.bg/?p=offices_list не по - късно от 24 часа след датата на заявката.
 •  Плащане на банкомат. От менюто на банкомата изберете „Други услуги“, „B-pay“. За код на Търговец въведете 60000; за код на плащане попълнете получения 10-цифрен код и потвърдете с ПИН код на вашата карта.

10. ФОРСМАЖОР, НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
10.1. За такива се считат влошени метеорологични условия, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други изключителни обстоятелства.
10.2. Също и като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на „ХОТЕЛТВ” ООД или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
10.3. В случаи по т. 10.1 и 10.2, „ХОТЕЛТВ” ООД запазва правото си (без да носи отговорност и да дължи неустойка) на разместване на елементи и промени в програмата според конкретно възникналата ситуация.
10.4. В определени случаи за осъществяване на туристическата услуга и за спазване на ценовите условия се изисква наличието на минимален брой туристи. Техният брой, както и крайният срок за уведомяване на потребителя в случай на недостатъчен брой туристи, се определя в договора за туристическа услуга.

11. ПРОМЕНИ, ОТКАЗИ И АНУЛАЦИИ.
11.1. В случай че закупена услуга не е използвана и/или не може да бъде използвана, и/или Потребителят не желае да я използва и условията на съответната авиокомпания или доставчик на услугата допускат това, може да се възстанови цената на цялата или част от услугата. Всяка авиокомпания и/или доставчик определя специфичните условия, при които това е възможно, както и документите, които следва да се представят, за да бъде уважено съответното искане за възстановяване. „ХОТЕЛТВ” ООД не носи отговорност за решението на авиокомпанията и/или доставчикът на услугата, относно възстановяване на цялата или част от цената и не отговаря за вредите, които са или биха възникнали за Потребителя.Потребителите имат право на рекламация или да се откажат от сключен договор в сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Република България, в частност в Закона за защита на потребителите.
11.2. Потребителите имат право, без да дължат обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откажат от сключения договор  за ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ в срок oт 60 календарни дни преди началната дата на пътуването/настаняването. Това право на потребителя изключва случаите на пакетна, основна или съпътстваща туристическа услуга/и, включващи самолетен билет/и, антобусен билет/и или друга услуга с невъзвращаема стойност. В тези случаи „ХОТЕЛТВ” ООД приспада стройността на невъзвращаемата стойност и възстановява на потребитуля разликата.
11.3. В случай, че Потребител упражни правомерно правото си на отказ от определена услуга/и, „ХОТЕЛТВ” ООД се задължава да му възстанови дължимата сума/и не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която той е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Платените суми се изплащат на Потребителя по същия метод на плащане, по който в направено плащането към „ХОТЕЛТВ” ООД, освен в случаите на касово плащане или плащане с кредитна/дебитна карта, когато сумите биват възстановявани по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка.
11.4. Всички промени и откази от пътуване следва да се заявяват и извършват лично от потребителя съгласно действащото законодателство в Р. България, като се представят в писмена форма.
11.5. Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване за сметка на туриста, са изрично посочени подробно за всяка оферта/програма поотделно.
11.6. Общи неустойки, които се удържат при отказ от пътуване за сметка на туриста, валидни в случай, че няма изрични такива в самата оферта/програма, са както следва:

 • до 60 (шейсет) дни преди датата на пътуването/настаняването – без неустойка./ С изключение на случайте, посочени в т. 11.2.
 •  от 60 (шейсет) до 40 (четиридесет) дни преди датата на заминаване – 20 (двадесет) % от основната цена на пътуването;
 •  от 40 (четиридесет) до 30 (тридесет) ден преди датата на заминаване – 50 (петдесет) % от общата цена на пътуването;
 • от 30 (тридесет) ден до деня на отпътуване/настаняване – 100 (сто) % от общата цена на пътуването.
 • 11.7. С цел да бъдат избегнати измами, злоупотреби със системата и фалшиви резервации, „ХОТЕЛТВ” ООД си запазва правото да анулира резервации, в случай че не е възможно да бъде осъществен контакт с потребителя на посочения от него телефонен номер.

11.8. Потребитулят/Туристът има право в срок до 20 дни преди датата на пътуването/настаняването да прехвърля правата и задълженията си по резервацията на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и всички такси по прехвърлянето. Третото лице декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията приети от Потребителя както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
11.9. Потребитулят/Туристът има право в срок до 20 дни преди датата на пътуването/настаняванеот да извърши промяна на лични данни по резервацията си, което заплати таксата по прехвърлянето в размер на 30 лева за всяка промяна, ако е допустимо и не е упоменато друго.

12. ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ
12.1. За туристически и други услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им билети: фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети и др. „ХОТЕЛТВ” ООД не носи отговорност за тяхното качество и навременност. В тези случаи материална отговорност пред туриста носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между тях са налични в съответните документи обуславящи и конкретизиращи техните взаимоотношения.
12.2. „ХОТЕЛТВ” ООД не носи отговорност при промяна цената на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително фериботни такси, такси за сигурност на гари и други транспортни обекти, и др. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване.
12.3. „ХОТЕЛТВ” ООД не носи отговорност пред турист/потребител, в случаите на влошаване на неговото здравословно състояние по време на програмата. Отговорността на „ХОТЕЛТВ” ООД е в осигуряването правото на сключване на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи.
12.4. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на потребителя от или в съответната държава, „ХОТЕЛТВ” ООД не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата, заплатена за туристическото пътуване, в това число и разходи и услуги по връщането на туриста в съответната изходна дестинация.
12.5. На осонвание Чл. 124(2) и Чл.125(2) от ЗЗП, Клиентът/Потребител (туристът) има право да предяви рекламация в срок до 14 (четиринадесет) дни от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията се подава устно или писмено, като при предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Документите трябва да са редовно връчени на „ХОТЕЛТВ” ООД. При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

За рекламации на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване от външни доставчици на услуги, „ХОТЕЛТВ” ООД не носи отговорност.
 „ХОТЕЛТВ” ООД се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни, считано от депозиране на рекламацията.

13. ИНФОРМИРАНОСТ, ОТНОСНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ „ХОТЕЛТВ” ООД ОТ ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ЛИЦЕНЗИРАН ЗАСТРАХОВАТЕЛ ПРИ ПЪТУВАНИЯ ИЗВЪН СТРАНАТА, СЪОБРАЗНО Чл. 72 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА НА РБЪЛГАРИЯ.

ALLIANZ Global Assistance
Туристически застраховки за всякакви ситуации
Подробна информация: ТУК
 

Армееце Застрахователно Акционерно Дружество
Туристически застраховки
Подробна информация: ТУК

14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
14.1. Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта или на Общите условия към договорите за туристически услуги или във връзка с тях, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните по договор за посредничество при сключване на договор за туристическа услуга, ще се уреждат от страните добросъвестно, чрез взаимни отстъпки и преговори. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр. София.
14.2. Ползването на информационните платформи (уебстраници)- http://newwave.bg/ на „ХОТЕЛТВ” ООД от потребителя, представлява приемане на всички правила, условия и указания. С поставяне на отметка, срещу Общи условия, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРЕДЛАГАНИ ТУРОПЕРАТОРСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТСКИ ПАКЕТНИ, ОСНОВНИ И СЪПЪТСТВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ И РАБОТА С КЛИЕНТИ НА „ХОТЕЛТВ” ООД, с ЕИК 204530165, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им – 29.07.2017 г.