ОПИК 2014-2020


 
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
 
 
На 21.12.2020 г. "ХОТЕЛТВ" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0717-C01 за проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по схема BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът е на обща стойност от 16 213.98 лв., от които 13 781.88 лв. европейско и  2 432.10 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели и резултати на проекта са: осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.